Seznam výkonů a podvýkonů

Seznam se nachází v` _`{fs:16}Hlavní nabídka >` [#26-en,*`{fs:16}Seznamy`*] `{fs:16}>` *`{fs:16}Výkony a podvýkony`*`{fs:16}.`_

`{fs:16}Do seznamu lze přidávat` *`{fs:16}nové výkony/podvýkony, upravovat je, mazat a tisknout`*`{fs:16}. Více viz.` [#59-en,*`{fs:16}Úprava seznamů`*].

`{fs:16}Zde se nastavují` *`{fs:16}výpočty těžební a pěstební činnosti (lhe) a bilance holin`*.

images/podvyk.nastavenivypoctu1.png

*`{fs:16}Nastavení výpočtů nalezneme v sloupcích:`*

* *Typ -* nastavení výpočtů

* *Pohyb zásob -* nastavení výpočtů

* *Pohyb ploch -* nastavení výpočtů

* *Druh lhe -* nastavení výpočtů

* *BH -* nastavení výpočtů

==Nastavení výpočtů karet:

===1. Typ

`{fs:16}V této kolonce můžeme zvolit buď písmeno` *`{fs:16}T`* `{fs:16}nebo` *`{fs:16}P`*.

images/typ.png

*`{fs:16}T`* `{fs:16}určuje že podvýkon patří do` *`{fs:16}těžební činnosti`*.

*`{fs:16}P`* `{fs:16}určuje že podvýkon patří do` *`{fs:16}pěstební činnosti`*.

===2. Pohyb zásob

===3. Pohyb ploch

===4. Druh lhe

`{fs:16}Podle nastavení druhu lhe se podvýkony sčítají do karty` [#33-en,*`{fs:16}Těžební a pěstební činnost`*].

*`{fs:16}V rozbalovacím seznamu můžeme zvolit:`*

* *TO (těžba obnovní) -* podvýkon se bude sčítat do sloupce těžby úmyslné v těžební činnosti

* *TN (těžba nahodilá) -* podvýkon se bude sčítat do těžby nahodilé

* *TK (těžba kalamitní) -* podvýkon se bude sčítat do těžby kalamitní

* *TM (těžba mimořádná) -* podvýkon se bude sčítat do těžby mimořádné

* *TV (těžba výchovná) -* podvýk. se bude sčítat do těžby výchovné

* *PROR (prořezávky) -* podvýk. se bude sčítat do sloupce prořezávky do těžební činnosti

* *ZPRVN (zalesnění první) -* podvýkon se bude sčítat do sloupce zalesnění prvního do pěstební činnosti

* *ZOPAK (zalesnění opakované) -* podvýk. se bude sčítat do zalesnění opakovaného

* *ZPODS (podsadba) -* podvýk. se bude sčítat do sloupce zalesnění podsadby (pods.)

* *ZZMLA (zalesnění zmlazením) -* podvýk. se bude sčítat do sloupce zalesnění přirozené zmlazení (přir. zml)

images/druhlhe.png

===5. BH - Bilance holin

`{fs:16}Zde lze zvolit, které podvýkony půjdou do karty` [#35-en,*`{fs:16}Bilance holin`*].

*`{fs:16}V rozbalovacím seznamu:`*

* *BHPSP -* počáteční stav první

* *BHPSO -* počáteční stav opakovaný

* *PTEZB -* přírůstek těžbou

* *PNEZD -* přírůstek nezdarem

* *PMAJP -* přírůstek majetkově první

* *PMAJO -* přírůstek majetkově opakovaný

* *PZIVP -* přírůstek živelnou pohromou

* *PREKO -* přírůstek rekonstrukcí

* *UZALP -* úbytek zalesněním první

* *UZALO -* úbytek zalesněním opakovaný

* *UPRIP -* úbytek přirozeně první

* *UPRIO -* úbytek přirozeně opakovaný

* *UMAJP -* úbytek majetkově první

* *UMAJO -* úbytek majetkově opakovaný

images/bhnastavenivyp.png

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání