Zadání nové LHE - OLH

*`{fs:16}1. Výběr sloupců`*

*`{fs:16}2. Výběr LHC`*

*`{fs:16}3. Výběr vlastníka`*

*`{fs:16}4. Výběr porostu`*

*`{fs:16}5. Zadání výroby`*

----

`{fs:16}Výběr porostů úzce souvisí se zadáním LHE. Např. při zadávání výroby se pohybujeme mezi kartou výroba a seznamem porostů, kde vybíráme porosty do jednotlivých řádků výroby.`

==1. Výběr sloupců

`{fs:16}Nejdříve si v kartě Výroba zvolím, které sloupce chci ponechat viditelné, a které chci skrýt, protože jsou pro mě zbytečné.`

images/vyberslvyr1.png

_`{fs:15}Pozn.: Více o výběru a úpravě sloupců v` [#50-en,*`{fs:16}úpravě sloupců`*] `{fs:16}.`_

==2. Výběr LHC

`{fs:16}Před zadáváním výroby si zkontroluji, jestli jsem ve správném` *`{fs:16}LHC`* [#31-en,*`{fs:16}(viz. Spodní lišta)`*]

==3. Výběr vlastníka

`{fs:16}V seznamu porostů si vyhledám vlastníka, pro kterého chci výrobu zadávat.`

`{fs:16}Stiskem kláves` *`{fs:16}Ctrl + F`* `{fs:16}zobrazím vyhledávací okno a vyhledám daného vlastníka (více v` [#47-en,*`{fs:16}vyhledávání`*] `{fs:16}).`

images/vyhledavanivSP2.png

`{fs:16}Po zadání prvních pár písmen z příjmení do vyhledávacího okna se v sezn. porostů posunu na sloupec vlastník, abych mohla vybrat správného vlastníka (možno také roztáhnout` [#32-en,*`{fs:16}sezn. porostů`*] `{fs:16}na celou obrazovku). Vlastníka vyberu klávesou` *`{fs:16}Ctrl + Enter`* `{fs:16}(lze také dvojklikem levého tlačítka myši).`

`{fs:16}Vidím že se ve střední části programu zobrazila` [#29-en,*`{fs:16}hospodářská kniha`*] `{fs:16}s údaji tohoto vlastníka a také v` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*] `{fs:16}vidím pouze jeho porosty.`

==4. Výběr porostu + 5. Zadání výroby

`{fs:16}Klávesovými šipkami se přesunu na porost, pro který chci zadat výrobu (musí být označený)`

images/sezn.por._vyber1.png

`{fs:16}a poté se klávesou` *`{fs:16}Tabulátor (Tab)`* `{fs:16}přesunu do karty` [#34-en,*`{fs:16}Výroba`*] `{fs:16}, stisknu klávesovou` *`{fs:16}šipku dolů`* `{fs:16}a vytvoří se` *`{fs:16}nový řádek`*.

`{fs:16}Další možnosti pro vytvoření nového řádku naleznete v` [#30-en,*`{fs:16}kartách`*].

images/novy_radek1.png

`{fs:16}V bíle podbarvené kolonce (Rok) stojím a klávesou` *`{fs:16}Enter`* `{fs:16}můžu zahájit editaci této kolonky.`

images/novy_radekposun1.png

`{fs:16}Nebo se` *`{fs:16}klávesovou šipkou`* `{fs:16}posunout dopředu a editovat s pomocí klávesy` *`{fs:16}Enter`* `{fs:16}jinou kolonku.`

`{fs:16}Ve vytvořeném řádku je doplněný rok a měsíc, číslo Lhc, informace o porostu a majiteli.`

_`{fs:15}Pozn.: Rok a měsíc se doplňují podle` *`{fs:15}období`* `{fs:15}, které se nastavuje v záložce` [#18-en,*`{fs:15}OLH`*] `{fs:15}v Hlavní nabídce. Číslo Lhc se doplňuje podle LHC v jakém se nacházíme. Informace o porostu se doplňují podle toho, na jakém porostu stojíme (je označený) v` [#32-en,*`{fs:15}seznamu porostů`*] `{fs:15}a informace o majiteli podle vybraného vlastníka.`_

`{fs:16}Nejdříve potřebuji upravit měsíc.` *`{fs:16}Klávesovou šipkou`* `{fs:16}se přesunu do kolonky měsíc, kde stisknu klávesu` *`{fs:16}Enter,`* `{fs:16} čímž zahájím editaci a přepíšu měsíc.`

images/editace_mesice2.png

_`{fs:15}Pozn.: V případě že chceme zadávat více řádků výroby se zpětným datumem, opětovnému přepisování měsíce (příp. roku) se vyhneme úpravou` *`{fs:15}období`* `{fs:15}v záložce` [#18-en,*`{fs:15}OLH`*] `{fs:15}v Hlavní nabídce. Období které tam zvolíme se poté bude doplňovat do všech řádků výroby, ale i jiných karet. Po zavření a opětovném spuštění programu se období automaticky aktualizuje.`_

`{fs:16}Na další kolonku Č.dokladu se přesunu opět klávesou` *`{fs:16}Enter`* `{fs:16}a doplním ho. Klávesou` *`{fs:16}Enter`* `{fs:16}se přesunu dále na druh pohybu, kde se objeví šipka rozbalovacího seznamu.`

images/rozeviraciseznam1.png

`{fs:16}Seznam bez použití myši rozbalím stiskem levé klávesy` *`{fs:16}Alt + klávesová šipka dolů`* `{fs:16}. Klávesovými šipkami vyberu druh pohybu a` *`{fs:16}Enterem`* `{fs:16}ho potvrdím. Dalším` *`{fs:16}Enterem`* `{fs:16}se přesunu na kolonku podvýkonu. Vyberu ho stejným způsobem jako druh pohybu a automaticky se mi doplní i název podvýkonu.`

`{fs:16}Další možností u velkého množství podvýkonů je stisknutí kláves` *`{fs:16}Ctrl + Enter`*`{fs:16}, otevře se samostatné okno se` *`{fs:16}seznamem výkonů/podvýkonů`*`{fs:16}, kde můžeme využít` [#47-en,*`{fs:16}vyhledávání`*]`{fs:16}. Podvýkon vybereme` *`{fs:16}Ctrl + Enter`* `{fs:16}nebo se můžeme vrátit zpět do výroby klávesami` *`{fs:16}Ctrl + Backspace`*.

images/zadanivyroby1.png

`{fs:16}Potřebuji opravit měsíc, proto stisknu klávesu` *`{fs:16}Escape (Esc)`* `{fs:16}a` *`{fs:16}klávesovou šipkou`* `{fs:16}se přesunu zpět na kolonku měsíc, stisknu` *`{fs:16}Enter`* `{fs:16}a opravím ho.`

images/opravamesice1.png

*`{fs:16}Enterem`* `{fs:16}pak opravu potvrdím. Poté z editace opět vyskočím` *`{fs:16}Escapem`* `{fs:16}a` *`{fs:16}klávesovou šipkou`* `{fs:16}se přesunu dále na druh těžby,` *`{fs:16}Enterem`* `{fs:16}zahájím editaci této kolonky a pokračuji v zadávání stejným způsobem jako doposud.`

images/dr.tezby1.png

`{fs:16}Po kompletním doplnění řádku se klávesovou šipkou dolů přesunu na další řádek a tím původní řádek uložím.`

images/dalsiradek2.png

_`{fs:15}Pozn.: Více informací o uložení řádku, smazaní, editaci apod. nalezneme v` [#30-en,*`{fs:15}kartách`*] `{fs:15}.`_

*`{fs:16}U podvýkonů těžby obnovní a těžby z rekonstrukcí porostů musíme vyplnit index holiny.`*

`{fs:16}Druhý řádek výroby chci zadat pro jiný porost. Klávesou` *`{fs:16}Tab`* `{fs:16}se přesunu do seznamu porostů, kde si` *`{fs:16}klávesovými šipkami`* `{fs:16}vyberu jiný porost a` *`{fs:16}Tabulátorem`* `{fs:16}se vrátím zpět do výroby, kde stisknu` *`{fs:16}klávesovou šipku dolů`* `{fs:16}a vytvoří se řádek s vybraným porostem.`

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání