Klávesové zkratky

==Klávesové zkratky pro rychlejší typování dokladů

*Ctrl + Enter -* spustí seznam sloupce, *ve kterém stojíte*, a po nalezení hodnoty v seznamu ji touto klávesovou zkratkou *přenesete do dokladu*.

_Pozn.: K otevření seznamu sloupce je také možno použít klávesu *F5*._

*Ctrl + Backspace -* při typování dokladů můžete touto klávesovou zkratkou *zavřít otevřený seznam*, bez toho aniž by jste vybrali hodnotu.

*`{fs:18}Ctrl + Delete -`* `{fs:16}smaže řádek v pořadači.`

_Pozn.: Takto lze smazat pouze řádek v položce dokladu nebo řádek v seznamu._

images/tip.png

Tip: Pokud chcete smazat celý doklad, použijte ikonu

images/smazatdokladikona.png

*Smazat doklad*

*Ctrl + Insert -* vytvoří nový řádek v *položce dokladu*.

*Ctrl + N -* vytvoří nový řádek v *hlavičce dokladu* nebo v *seznamu*. Do tohoto řádku se doplní organizační úrovně a období z předchozího řádku.

*Ctrl + D -* vytvoří nový řádek v *hlavičce dokladu*, ale období se doplní podle období nastaveného v programu a organizační úrovně podle nastavení v *konfiguračním formuláři* nebo pokud není tento formulář nastavený, budou prázdné.

*F2 -* Spuštění editace záznamů (řádku).

*šipka doleva nebo doprava -* posun doleva nebo doprava po řádku když nejste v režimu editace

*Ctrl + šipka doleva nebo doprava -* posun doleva nebo doprava po řádku, i když jste v režimu editace

*Ctrl + R -* klávesová zkratka pro *refresh* pořadače - zobrazí se např. změny které uděláte v *jiném pořadači*.

*Ctrl + End -* přemístí vás na *konec* seznamu (lze použít i v dokladech)

*Ctrl + Home -* přemístí vás na *začátek* seznamu (lze použít i v dokladech)

*Esc (Escape) -* *vypne editaci kolonky* a můžete se pohybovat po řádku

*Tab (Tabulátor) -* umožní vám v dokladech přeskakovat z *hlaviček* dokladů do *položek* a naopak

*Ctrl + S -* uloží rozeditovaný záznam.

*Ctrl + K -* kopie *libovolného dokladu*

*Ctrl + / -* vložení *zkopírované položky* dokladu

*Ctrl + P -* vložení *všech zkopírovaných položek* do dokladu

*/ -* zkopíruje hodnotu z předchozího řádku

*hvězdička -* u kulatiny *L10* zkopíruje všechny hodnoty kromě délky a průměru z předchozího řádku.

*plus (+) -* u kulatiny *L10* zkopíruje vše až po průměr z předchozího řádku.

*`{fs:18}Levý Alt + klávesová šipka dolů -`* `{fs:16}rozbalí rozevírací seznam`

images/rozeviraciseznam2.png

==Vyhledávání

*`{fs:18}Ctrl + F -`* `{fs:16}vyhledání podle zadaného textu`

images/ctrl_f3.png

images/tip.pngTip: Vyhledávat se dá i inkrementálně - psaním textu do řádku. Více viz. kapitola [#12-en,*Vyhledávání*].

Výběr více sloupců k setřídění

*`{fs:17}Shift + Levé tlačítko myši -`* `{fs:16}vybere sloupce, které seřadí vzestupně / sestupně`

*`{fs:17}Ctrl + Levé tlačítko myši -`* `{fs:16}odstranění vybraného sloupce ze setřídění`

images/seraz.vice_sl.1.pngÚvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání