Bilance holin

images/bilanceholin9.png

`{fs:16}Slouží k` *`{fs:16}evidenci`* `{fs:16}holin v jednotlivých porostech.`

*`{fs:16}Skupiny sloupců:`*

* Organizační úrovně - podnik, závod, LS, Lú

* Porost - porost, oddělení, dílec, porost, porostní skupina, etáž, index holin

* Vlastník - kód majitele

* Katastr - katastrální území (KÚ), parcela číslo

* Počáteční stav - holina, vylepšení

* Vznik holiny - rok, měsíc

* Zalesnění - rok, měsíc

* Konečný stav - holina, vylepšení, věk holiny

* Zajištění - rok, měsíc

`{fs:16}Bilance holin se počítá z karty` [#34-en,*`{fs:16}Výroba`*] `{fs:16}podle nastavení` *`{fs:16}výkonů a podvýkonů`* `{fs:16}v` [#60-en,*`{fs:16}Seznamu výkonů a podvýkonů`*].

`{fs:16}V případě zalesnění určitého porostu přechází porost z karty Bilance holin do karty` [#36-en,*`{fs:16}Nezajištěné kultury`*] *`{fs:16}dvěma způsoby:`*

* Zalesněním v kartě Výroba - zadáním nové výroby (podvýkonů sadby) pro tento porost

* Vyplněním sloupce Zalesnění v kartě Bilance holin

_`{fs:15}Pozn.: Nastavení výpočtů naleznete` [#60-en,*`{fs:15}zde`*]`{fs:15}.`_

`{fs:16}Kliknutím na` *`{fs:16}šipku`* `{fs:16}pod sloupcem podnik, nebo` *`{fs:16}dvojklikem LT myši`* `{fs:16}do řádku, je možné si u řádku` *`{fs:16}rozbalit pohyby z karty`* [#34-en,*`{fs:16}Výroba`*]`{fs:16}.`

_`{fs:15}Pozn.: Každé holině musíme ve výrobě přiřadit` *`{fs:15}index holiny`*._Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání