Výroba

images/vyroba_hl.o.5.png

images/vyroba4rozostr.png

`{fs:16}Pro zadání nové výroby musíme být v kartě Výroba a stisknou` *`{fs:16}klávesovou šipku dolů`*.

_`{fs:15}Pozn.: Více o vkládání nových řádků, jejich editaci a ukládání popsáno v` [#30-en,*`{fs:15}Karty`*]._

_`{fs:16}Tip: U sloupce` *`{fs:16}podvýkon, druh pohybu., druh těžby, Mj číslo, sortiment, sadba, prac., jméno prac`* `{fs:16}je možno otevřít výkony/podvýkony v` *`{fs:16}samostatném okně`* `{fs:16}použitím kláves` *`{fs:16}Ctrl + Enter`*`{fs:16}, kde snadněji` [#47-en,*`{fs:16}vyhledáme`*] `{fs:16}a klávesami` *`{fs:16}Ctrl + Enter`* `{fs:16}vybereme správnou hodnotu. Pokud nevybereme žádnou hodnotu a chceme se vrátit zpět do výroby, stiskneme` *`{fs:16}Ctrl + Backspace`*`{fs:16}. Toto je užitečné hlavně v případě obsáhlých výrobních seznamů.`_

_`{fs:16}Tip: Při zadávání výroby můžeme využít klávesové zkratky` *`{fs:16}/`*`{fs:16}, která zkopíruje hodnotu buňky předchozího řádku (buňky, kde stojíme) a klávesovou zkratku` *`{fs:16}Ctrl + /`*`{fs:16}, která zkopíruje celý předchozí řádek.`_

`{fs:16}Po kliknutí se v záložce výroba objeví nový řádek, kde se automaticky doplní` *`{fs:16}rok a měsíc`* `{fs:16}podle nastavení` *`{fs:16}období`* _`{fs:16}v záložce` [#18-en,*`{fs:16}OLH`*] `{fs:16}> Hlavní nabídka.`_

images/hlavni nab.-nastaveni obd.png

`{fs:16}Automaticky se také doplní` *`{fs:16}číslo Lhc`* `{fs:16}, podle vybraného LHC a` *`{fs:16}informace o porostu`*, `{fs:16}podle toho na jakém porostu stojíme v` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*]. `{fs:16}Doplní se také` *`{fs:16}informace o majiteli/vlastníkovi`*, `{fs:16}podle vybraného vlastníka.`

*`{fs:16}Dále můžeme zadat:`*

* číslo dokladu

* druh pohybu

* podvýkon

* index holin

* způsob provedení

* plocha

* Mj

* množství

* sortiment

* číslo dřeviny

* aj.

`{fs:16}U podvýkonů těžby obnovní a těžby z rekonstrukcí porostů musíme vyplnit` *`{fs:16}index holiny`*.

`{fs:16}Více o zadávání výroby v praktickém návodu` [#54-en,*`{fs:16}Zadání nové LHE`*].

_`{fs:15}Pozn.: Z výroby se počítá` [#33-en,*`{fs:15}těžební a pěstební činnost,`*] [#35-en,*`{fs:15}bilance holin`*] `{fs:15}a` [#36en,*`{fs:15}nezajištěné kultury`*]._

_`{fs:15}Pozn.: Nastavení výpočtů naleznete` [#60-en,*`{fs:15}zde`*]`{fs:15}.`_

Úvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání