Karty

images/karty3.png

`{fs:16}V tomto okně nalezneme záložky:`

* [#33-en,Těžební a pěstební činnost]

* [#34-en,Výroba]

* [#35-en,Bilance holin]

* [#36-en,Nezajištěné kultury]

* [#37-en,Zajištěné kultury]

* [#38-en,Evidence kůrovce]

* [#39-en,Nahodilé těžby]

* [#40-en,Projekty]

* [#41-en,Seznam LHC]

* [#42-en,Vlastníci]

* [#43-en,Karta vlastníka]

* [#44-en,Dokumenty]

* [#45-en,Fotodokumentace]

* [#46-en,Zákresy]

Obecná Práce s kartami

`{fs:16}V jednotlivých` *`{fs:16}kartách`* `{fs:16}můžeme stejně jako v` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*] `{fs:16}pohybovat se sloupci, seřadit jeden nebo i více sloupců, upravit jejich zobrazování na panelu liště a měnit jejich šířku - viz.` [#50-en,*`{fs:16}Úprava sloupců`*].

*`{fs:18}Nový řádek -`* `{fs:16}Pro vytvoření nového řádku, editaci, ukládání a mazání řádků v kartě:`

* [#33-en,Těžební a pěstební činnost]

* [#34-en,Výroba]

* [#35-en,Bilance holin]

* [#36-en,Nezajištěné kultury]

* [#37-en,Zajištěné kultury]

* [#38-en,Evidence kůrovce]

* [#39-en,Nahodilé těžby]

* [#40-en,Projekty]

`{fs:16}musíme být v záložce` _[#18-en,*`{fs:16}OLH`*] `{fs:16} > Hlavní nabídka`_ `{fs:16}, kde klikneme na:`

images/vyroba-ikonka novy.png

`{fs:16}nebo v dané kartě stiskneme` *`{fs:16}klávesovou šipku dolů`* `{fs:16}a vytvoří se` *`{fs:16}nový řádek`*.

images/novyradek.png

`{fs:16}Do řádku se automaticky doplní` *`{fs:16}rok a měsíc`* `{fs:16}podle nastavení` *`{fs:16}období`* `{fs:16}v` _[#18-en,*`{fs:16}OLH`*] `{fs:16} > Hlavní nabídka.`_

`{fs:16}Do řádků se také automaticky doplňují` *`{fs:16}informace o porostu`* `{fs:16}, podle toho na kterém porostu stojíme v` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*].

`{fs:16}Do sezn. porostů se, bez použití myši, přepneme klávesou` *`{fs:16}Tabulátor (Tab)`* `{fs:16}a pohybujeme se tam stejně jako v kartě` *`{fs:16}klávesovými šipkami`*.

`{fs:16}Podle toho na jakém porostu stojíme (je označen) se doplní informace o porostu do řádku v kartě a klávesou` *`{fs:16}Tab`* `{fs:16}se přepneme zpět do řádku v kartě, kde můžeme pokračovat v editaci.`

_`{fs:16}Pozn.: Pro každý řádek je možné v` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*] `{fs:16} vybrat jiný porost.`_

`{fs:16}Dále se také automaticky doplňují` *`{fs:16}informace o LHC`* `{fs:16}, podle toho v jakém jsme LHC (přepíná se ve` [#31-en,*`{fs:16}spodní liště`*] `{fs:16}nebo v kartě` [#41-en,*`{fs:16}Seznam LHC`*] `{fs:16}) a` *`{fs:16}informace o Majiteli/Vlastníkovi`* `{fs:16}podle toho jaký vlastník je vybraný (vybírá se v kartě` [#42-en,*`{fs:16}Vlastníci`*] `{fs:16}nebo v` [#32-en,*`{fs:16}seznamu porostů`*] `{fs:16}přes` *`{fs:16}ikonku Vlastníci`* `{fs:16}nebo přímo` [#47-en,*`{fs:16}vyhledáním`*] `{fs:16}a výběrem` *`{fs:16}Ctrl + Enter`* `{fs:16}v SP)`

_`{fs:16}Pozn.: Období, informace o LHC, vlastníkovi a porostu se doplní pouze v kartách, kde se nachází kolonky pro tyto informaci (např. v kartě` [#34-en,*`{fs:16}Výroba`*] `{fs:16}).`_

`{fs:16}Kliknutím` *`{fs:16}LT myši`* `{fs:16}do řádku, začneme editovat a na další kolonku přejdeme tlačítkem` *`{fs:16}Enter`* `{fs:16}. Pokud narazíme na rozevírací seznam, rozbalíme ho, bez použití myši, stiskem kláves` *`{fs:16}levý Alt + klávesová šipka dolů`*.

`{fs:16}V případě, že chceme nějakou hodnotu opravit a potřebujeme se vrátit zpět, klávesou` *`{fs:16}Escape`* `{fs:16}vyskočíme z editace a pohybujeme se v řádku` *`{fs:16}klávesovými šipkami`*.

`{fs:16}Pro editaci kolonky stiskneme klávesu` *`{fs:16}Enter`* `{fs:16}a přepíšeme / napíšeme hodnotu.`

`{fs:16}Hodnotu z kolonky můžeme smazat klávesou` *`{fs:16}Backspace`*.

`{fs:16}Stiskem klávesy` *`{fs:16}Enter`* `{fs:16}v poslední kolonce, automaticky přejdeme na další řádek a původní se uloží. Na další řádek lze přejít také stiskem` *`{fs:16}klávesové šipky dolů`*.

*`{fs:18}Pohyb v řádku a mezi řádky -`* `{fs:16}V řádku a mezi řádky je možné se pohybovat` *`{fs:16}klávesovými šipkami`*, `{fs:16}ale nesmíme být v režimu editace`

images/editace3.png

`{fs:16}z editace vyskočíme klávesou` *`{fs:16}Esc`* `{fs:16}a můžeme se pohybovat v řádku i mezi řádky.`

`{fs:16}K editaci určité kolonky se vrátíme klávesou` *`{fs:16}Enter`*.

*`{fs:18}Uložený versus neuložený řádek`*

images/ulozenyradek1.png

`{fs:16}Tento řádek je uložen a označen (stojíme v něm). Klávesou` *`{fs:16}Enter`* `{fs:16}zahájíme editaci bílého pole (roku).`

images/rozedit.radek1.png

`{fs:16}Rozeditovaný, neuložený řádek. Uložíme přechodem na další řádek nebo stiskem ikonky` *`{fs:16}Uložit`* `{fs:16}v` _[#18-en,*`{fs:16}OLH`*] `{fs:16} > Hlavní nabídka`_.

images/hl.nabidka olh-ulozit.png

`{fs:16}Pokud chceme editovat již uložený řádek, přesuneme se na daný řádek a v kolonce, kterou chceme editovat, stiskneme klávesu` *`{fs:16}Enter`*.

`{fs:16}Editovat lze také kliknutím` *`{fs:16}LT myši`* `{fs:16}do řádku`

`{fs:16}Přechodem na další řádek nebo stiskem ikonky` *`{fs:16}Uložit`* `{fs:16}řádek uložíme.`

`{fs:16}Další možností je stisk ikonky` *`{fs:16}Úprava`* _`{fs:16}v` [#18-en,*`{fs:16}OLH`*] `{fs:16} > Hlavní nabídka`_

images/hl.nabidka olh-uprava.png

`{fs:16}Místo šipky se objeví značka pro editaci`

images/upravitradek1.png

`{fs:16}a klávesou` *`{fs:16}Enter`* `{fs:16}můžeme zahájit editaci vybrané kolonky.`

*`{fs:18}Smazání řádku`*

`{fs:16}Označený řádek smažeme stiskem ikonky` *`{fs:16}Smazat`* `{fs:16}v` _[#18-en,*`{fs:16}OLH`*] `{fs:16} > Hlavní nabídka`_ `{fs:16}nebo jednodušeji klávesovou zkratkou` *`{fs:16}Ctrl + Delete`*.

images/hl.nabidka olh-smazat.pngÚvod | Hlavní nabídka | OLH | SSL | Dokumenty | Seznamy | Zobrazení | Export/import | Funkce | Správa | Nápověda | Členění hlavní obrazovky | Seznam vlastníků | Hospodářská kniha | Bezlesí, jiné a ostatní pozemky | Karty | Těžební a pěstební činnost | Výroba | Bilance holin | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Evidence kůrovce | Nahodilé těžby | Projekty | Seznam LHC | Vlastníci | Karta vlastníka | Dokumenty | Fotodokumentace | Zákresy | Spodní lišta | Seznam porostů a dřevin | Náhled fotky | Seznam dřevin | Vyhledávání | Seskupování záznamů | Rychlý filtr | Úprava sloupců | Klávesové zkratky | Velký filtr | Praktické návody | Vyhledání porostů vlastníka | Změna vlastníka psk - SSL | Zadání nové LHE - OLH | Projekt - OLH | Změna údajů vlastníka - SSL | Vyhledání porostu, seznamu porostů v mapě | Odstranění vlastního filtru | Tisk | Opis gridu | Tisk sestav | Nastavení výpočtů | Aktualizace programu | Změna OLH - SSL | Výpočet odměn pro OLH - SSL | Seřazení dat | Nastavení prostředí | Správce sestav | Úprava seznamů | Seznam výkonů a podvýkonů | Náhled tisku | Režim vkládání